Pałac Kamieniec Pałac Kamieniec
Pałac Kamieniec Pałac Kamieniec
banner image

W pałacu Kamieniec

§ 1

 1. Najmujący pokój Gość Pałacu Kamieniec zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji. Wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej jest konieczne i jednoznaczne z zawarciem umowy z Hotelem o świadczenie usług hotelowych. Zawarta umowa usługi hotelowej jest podstawą przetwarzania danych Gościa w zakresie niezbędnym do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Według postanowień niniejszego regulaminu, wymaganymi danymi niezbędnymi do zawarcia umowy z Hotelem są: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości Gościa.
 3. Rozpoczęcie pobytu w Pałacu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przepisów Regulaminu obiektu oraz załączonej Informacji o danych osobowych dla Gości Pałacu Kamieniec.
 4. Pokoje gościnne w Pałacu Kamieniec wynajmowane są na doby.
 5. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 15” w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11” w dniu wyjazdu.
 6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gości, winno być zgłoszone w recepcji do godz. 9” w dniu, w którym upływa termin wymeldowania.
 2. Pałac Kamieniec uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Niezgłoszenie przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w pokoju dłużej niż do godz. 11:00, traktowane jest, jako automatyczne przedłużenie pobytu o następną dobę.
 4. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu lub jeśli Pałac Kamieniec nie posiada wolnych miejsc w okolicznościach powyżej opisanych, rzeczy gościa zostaną komisyjnie zdeponowane.

§ 3

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 2. Pałac zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

§ 4

 1. Gość nie może udostępniać pokoju ani kluczy osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Warunkiem korzystania z pokoju jest okazanie i umożliwienie spisania danych z dowodu osobistego (ze względu na bezpieczeństwo historyczne wnętrz Pałacu).
 2. Pałac Kamieniec może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu: - rażąco naruszył regulamin pokoi gościnnych,
  - wyrządził szkodę w mieniu Pałacu lub innych gości,
  - wyrządził szkodę pracownikowi lub go znieważył,
  - wyrządził szkodę osobie przebywającej w Pałacu lub ją znieważył, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Pałacu Kamieniec.
 3. Pałac Kamieniec ma prawo do wyproszenia gościa, który dokonuje wyżej opisanych naruszeń (bez prawa zwrotu opłat za usługę). Pałac Kamieniec może dochodzić od gościa odszkodowań na zasadach ogólnych.
 4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

§ 5

 1. Pałac Kamieniec ma obowiązek zapewnić: - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o gościu, - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pałacu Kamieniec, - sprzątanie w pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 2. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pałac dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 3. Przy pobytach dłuższych niż 3- 4 noce, możliwość wymiany pościeli i ręczników oraz sprzątanie pokoju, prosimy zgłaszać w recepcji Pałacu Kamieniec.

§ 6

 1. Pałac Kamieniec nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami. Przedmioty wartościowe należy złożyć do depozytu znajdującego się w recepcji Pałacu. Pałac nie odpowiada za odzież pozostawioną poza miejscami do tego wyznaczonymi (ze względu na brak możliwości kontroli i nadzoru tego mienia).
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Pałacu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Parking przy Pałacu nie jest elementem usług, jest niestrzeżony.
 4. Gość Pałacu ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
 5. Gość Pałacu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pałacu, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób, które z nim przebywają. Pałac zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 6. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:
  a) usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,
  b) zapłatę całości uszkodzonej rzeczy,
  c) zakup rzeczy o podobnych właściwościach, co uszkodzona rzecz.
 7. 6. Na terenie Pałacu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Pałacu, gość będzie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 PLN.
 8. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 PLN.

§ 7

 1. Pałac Kamieniec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Pałac Kamieniec nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu - ze względu na brak parkingu strzeżonego.

§ 8

 1. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni a następnie trwale usuwane. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie usługi monitoringu jest firma Instalatorstwo Niskoprądowe Sławomir Mytych, ul. Boczna 8, 57-350 Kudowa Zdrój. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest firma Tangram Wojciech Hutny, ul. Bohdanowicza 7/19 02-127 Warszawa.

§ 9

 1. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Pałac Kamieniec nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe wynikłe z udziału gości i osób korzystających z usług Pałacu Kamieniec, w szczególności w imprezach sportowo-rekreacyjnych odbywających się w trakcie pobytu (ryzyko sportowe, działania osób trzecich).

§ 10

 1. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u Gościa, zobowiązuje się on do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby na inne osoby znajdujące się w obiekcie.


§ 11

 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:
  a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  b) serwowanie obiadu lub kolacji za dodatkową opłatą
  c) nieodpłatnie wypożycza odbiorniki TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w obiekcie.

§ 12

 1. W Pałacu Kamieniec obowiązuje cisza nocna od godz. 22” do godz. 7” (za wyjątkiem dni, w które odbywają się uroczystości weselne, sylwestrowe, bądź spotkania integracyjne, czy szkolenia).
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Pałacu Kamieniec nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości (Pałac może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę).

§ 13

 1. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pałacu powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach gościnnych grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i system czujników dymu zabronione jest palenie tytoniu i innych substancji w całym obiekcie Pałacu.
 5. W przypadku złamania regulaminu, Pałac może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Pałacu, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia i opuszczenia Pałacu.


§ 14

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odsyłane na adres wskazany przez gościa za uprzednim zwrotem kosztów przesyłki (na ryzyko gościa).
W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Pałac przechowa te przedmioty przez dwa miesiące a następnie je zniszczy.

§ 15

Zakaz wnoszenia alkoholu na teren Pałacu bez zgody osoby upoważnionej.

§ 16

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Pałacu za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

§ 17

 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu. Pozostała część płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
 2. Rezygnacja z przyjazdu lub jego skrócenie, nie powodują zwrotu płatności za zarezerwowany wcześniej pobyt.
 3. Pakiety pobytowe stanowią jedną integralną całość, a nie wykorzystanie pakietu lub jego części nie powoduje zwrotu kosztów.